פרטיות ותנאי שימוש – 72GAG.CO.IL

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:

1. מדיניות פרטיות

1.1 חברת 72 גג אשר בבעלות אביב קופלר ( להלן "החברה"), מכבדת את פרטיותך. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה בוטח בנו במידע שלך. אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך.

1.2 מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט בכתובת www.72gag.co.il (להלן: ״האתר״), באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט.

1.3 החברה מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של החברה, ולהבין את עמדותיה ונהליה של החברה בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו החברה תנהג בו.

1.4 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

2. אישור המדיניות על ידי המשתמש

2.1. שימושך באתר על ידי רישום או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי ידועים לך או שניתנה לך אפשרות לקרוא את מדיניות הפרטיות ואת נהלי החברה המפורטים בה, לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי החברה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב, ביישומים השונים של האתר לרבות בפלטפורמות דיגיטליות, לרבות במכשירים סלולריים.

2.2. במידה שתמסור לחברה כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

2.3. אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

3. כניסה לאתר והרשמה

3.1. הכניסה לאתר ו/או השימוש בכל או בחלק מהשירותים באתר עלולים לחייב רישום מוקדם. מובהר כי המשתמש עפ"י הצורך יהיה חייב להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של בעלי האתר ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את בעלי האתר, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.

3.2. בעלי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו. מובהר כי בעלי האתר לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם ופועלים מטעמם, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

3.3. השירותים וכל  המוצרים הדיגיטליים בקשר לאתר ניתנים כפי שהם. בעלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדיית שידור אחרת. בעלי האתר אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר ו/או החברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה ופועליה מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

3.4. באחרית הגולש והמשתמש באתר לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה כל שהיא בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

3.5. באחריות הגולש והמשתמש באתר לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

4. סוגי המידע הנאסף

4.1 הגדרות

מידע אישי – הינו מידע הנמסר על ידך וביוזמתך לחברה, שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עמך או לזהותך הכולל לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון

מידע אנונימי – הנו מידע שאינו מאפשר לחברה לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data ) במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

פירוט אודות סוגי המידע הנאסף ראה סעיפים 4.3 ו-4.4 להלן.

4.2. לתשומת לבך, באפשרותך לבחור שלא למסור לחברה מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך, אנא ראה סעיף 4.4.2) הבחירה אם למסור לחברה כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם תוכל להשתמש.

4.3. מידע הנמסר מרצון מידע הנמסר לחברה מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו.

להלן דוגמאות:

מידע אישי שתזין בעת שימושך באתר או רישומך לרשימת התפוצה של החברה הכולל לדוגמא את שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו'.

תכתובות עם החברה – החברה עשויה לשמור תכתובות שנערכו בינך לבינה לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור האתר.

בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הסרתך על ידי שליחת בקשה באימייל לכתובת aviv@72gag.co.il

4.4. מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

4.4.1 קובצי יומן רישום – לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור האתר, אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, עוגיות, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנחנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.

4.4.2 עוגיות (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons) –

במטרה לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים, אשר הינם מספקים חיצוניים (כמו גוגל, פייסבוק) ובתגיות כגון JavaScript.

עוגיות הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. חלק מהעוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות). וחלק מהעוגיות נשמרות בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות) (Persistent Cookies).

העוגיות יעקבו, בין היתר, אחר הקלקות ופעילות מקוונת.

מטעם זה, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. החברה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ קונפיגורציה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים של החברה לאבטחת אתר האינטרנט שלה והצגתו באופן ידידותי למשתמש.

באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחר הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר.

פונקציית ה-"עזרה" בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת העוגיות עתידיות.

 כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש באתר ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, אלו הן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח עוגיות, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.

5. השימוש במידע

5.1 המידע המופיע באתר לרבות מאמרים ותגובת לקוחות, נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית או תחליף לבדיקה רפואית. מטרת התכנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

5.2 אחריות בעלי האתר לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק.

5.3 השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

5.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי בעלי האתר, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתר אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

5.5 למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באתר עפ"י חוק, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קניינם של בעלי האתר. מובהר כי בעלי האתר רשאים לאכוף איסור זה כנגד משתמשי קצה, גם מכוח הודעה מאת צד שלישי רלוונטי המתריע כי משתמש הקצה מפר את תנאי השימוש.

6. כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

6.1 אתר אינטרנט של החברה עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות (כגון: Google Analytics ). מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל).

 1. נתוני רצף הקלקות (CLICKSTREAM DATA)

במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות Clickstream Data, עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים לחברה מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר החברה, ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

 1. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
 • באם מוצגות באתר פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 • חלק מהקישורים המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג', אשר מונהגים בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי בעלי האתר שואפים לקשר לאתרים אחרים מהמינים ואמינים בלבד, אין בעל האתר אחראי לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הינה באחריות המלאה של המשתמש.
 • יודגש כי לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.
 • בעלי האתר רשאים לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב. המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של בעלי האתר.

9. כללי השימוש באתר

9.1 המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה באתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

9.2 המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים וסימני מסחר.

9.3 המשתמש באתר מתחייב, שלא לפגוע בבעלי האתר או בחברה ו/או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח “דואר זבל”, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או בעלי האתר לא אישרו קבלתם.

9.4 המשתמש באתר מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

9.5 המשתמש באתר מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי בעלי האתר, הצפת אתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.

9.7 המשתמש באתר מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה מהאתר  לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

9.8 המשתמש באתר מתחייב ליידע את בעלי האתר, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

9.9 המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שבעלי האתר רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

 1. פרטי המשתמש

10.1 בעלי האתר רשאים להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. בעלי האתר רשאים למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

10.2 בעלי האתר רשאים להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתר כגון עוגיות וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך, באישור רשויות החוק.

 1. תוכן/מידע באתר
 • בעלי האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
  בעלי האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב בעלי האתר, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו”ב.
 • בעלי האתר ו/או החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • האתר כולל גם קישורים שונים למקורות ואתר אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי בעלי האתר, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתר, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: “תוכן זר”). מובהר כי בעלי האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר, לרבות תוכניהם של אתר אליהם הוצב קישור באיזה מהאתר. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 1. קניין רוחני
 • מלוא הזכויות באתר, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתר שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.
 • בתוך כך, בעלי האתר הנם בעלת זכויות ההפעלה של האתר, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתר, תוכנות, יישומים וקודים של האתר.
 • המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו. מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באיזה מהאתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות בעלי האתר, אסורה בהחלט.
 • בעלי האתר ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ”ל על טענה בקשר לכך.
 1. התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים
 • במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי ובעלי האתר לא יהיו צד בעניין.
 • בעלי האתר והפועלים מטעמם לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות בעלי האתר ו/או האתר.
 1. פרסום קרדיט ליוצר
 • במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מהאתר לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל בעלי האתר ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.
 • המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את בעלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר אליהם נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת בעלי האתר. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי בעלי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 • בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילות איזה מן האתר ו/או היישומים באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בעלי האתר שומרים את זכותם לשנות את תנאי השימוש בכל אחד מאתר  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי
 • המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 • מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל בעלי האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל בעלי האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של בעלי האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של בעלי האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 • המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד בעלי האתר, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות בעלי האתר על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לבעלי האתר.
 • אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 • בעלי האתר רשאים להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 • השימוש באתר ו/או במידע הקיים בו וביישומים בו כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר וביישומים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 • תנאי השימוש באתר וביישומים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 1. זכויותיך

בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

15.1 גישה למידע האישי שלך: עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה לנתונים האישים שאנו מעבדים  אודותיך.

15.2 זכות לתיקון – הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים.

15.3 הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך במידה וקיימים באתר.

15.4 הזכות להגביל – הזכות לבקש מהחברה להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל הנתונים האישיים שלך או חלקם.

15.5 זכות להתנגד או לבטל הסכמה – הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך מטעמים בקשורים למצבך או להתנגד לעיבוד הנתונים למטרות שיווקיות.

15.6 כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

15.7 במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: aviv@72gag.co.il

 עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

 1. ילדים

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. על המשתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או משמורן לצפייה באתר. אם ייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות האתר. שירותי החברה אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 18 והחברה אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מילדים. במידה והינך סבור שנמסר לחברה מידע על ידי ילד אנא פנה אלינו לכתובת aviv@72gag.co.il

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו ובמקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו גם נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.